متخصص دندان پزشکی کودکان

دکتر شکارچی متخصص دندان پزشکی کودکان عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتری

تحصیلات:

سالسمتدانشگاه
۸۹دندانپزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۹۶بورد تخصصی دندانپزشکی کودکاندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
استادیار دانشگاهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

متخصص دندان پزشکی کودکان