دکتر مهدیه خسروی

درباره پزشک

دارای بورد تخصصی رتبه برتر آزمون بورد تخصصی

تحصیلات:

سالسمتدانشگاه
۸۶دندانپزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
۹۶ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورتدانشگاه علوم پزشکی همدان
استادیار دانشگاه

متخصص ارتودنسی